REGULAMIN

Muzycznego Centrum Innowacyjnego

(obowiązuje od dnia 1.09.2019 r.)

 1. INFORMACJE OGÓLNE

 1. Muzyczne Centrum Innowacyjne mieście się w budynku przy ulicy Matejki 25 w Oleśnie.

 2. Muzyczne Centrum Innowacyjne jest to prywatne centrum muzyczne, którego zadaniem jest kształcenie w zakresie:

  • Rozwoju muzycznego;

  • Umuzykalniania;

  • Adaptacji muzycznej;

  • Rozwoju słuchu;

  • Kształcenia rytmicznego;

  • Kształcenia w zakresie historii muzyki;

  • Kształcenia w zakresie audycji muzycznych;

  • Rozwoju osobowości scenicznej;

  • Muzykoterapii.

 3. Celem Muzycznego Centrum Innowacyjnego w poszczególnych grupach, jest:

 1. Dzieci w wieku do 0 do 6 lat, dzieci i młodzież od 7 lat:

 • Przygotowanie do nauki w Państwowych lub Prywatnych Szkołach Muzycznych;

 • Nauczanie poprzez zabawę wiedzy o muzyce oraz gry na instrumentach;

 • Dodanie pewności siebie poprzez występy publiczne, podwyższenie samooceny;

 • Kreatywne spędzanie wolnego czasu,

 • Obycie ze sceną i publicznością,

 • Rozwój umiejętności pracy w grupie.

 1. Osoby dorosłe, seniorzy:

 • Pogłębienie zainteresowań,

 • Spełnienie niezrealizowanych marzeń z przeszłości,

 • Wzmocnienie więzi rodzica i dziecka poprzez wspólne zajęcia,

 • Przeciwdziałanie izolacji i samotności,

 • Budowanie więzi międzypokoleniowej,

 • Przełamywanie stereotypu starszego człowieka.

 1. Muzykoterapia:

 • Wywołanie odpowiednich przeżyć,

 • Poprawa funkcjonowania lub przywrócenie zdrowia,

 • Rozładowanie gromadzącego się napięcia,

 • Sposób na wyrażenie emocji,

 • Sposób radzenia sobie ze stresem,

 • Działanie odprężające i rozluźniające.

 1. Grono nauczycielsko – pedagogiczne;

Zajęcia w naszym Muzycznym Centrum Innowacyjnym prowadzone są przez odpowiednio do tego wykształconą i doświadczoną kadrę, dzięki czemu poziom zajęć i umiejętności uczniów są na wysokim poziomie.

 1. ZAJĘCIA

  1. Zajęcia odbywają się w budynku Muzycznego Centrum Innowacyjnego w poszczególnych salach.

  2. Zajęcia instrumentalne odbywają się indywidualnie w wymiarze 35 min i 45 minut.

3. Terminy oraz godziny zajęć indywidualnych:

 • Terminy zajęć ustalane są z nauczycielem prowadzącym w dniu rozpoczęcia nowego semestru lub podczas pierwszej lekcji.

 • Terminy lekcji są stałe i ulegają zmianie tylko i wyłącznie po ustaleniu nowego terminu z osobą prowadzącą co najmniej z sześciogodzinnym wyprzedzeniem (osobiście lub telefonicznie).

 • W przypadku nie poinformowania nauczyciela o nieobecności dziecka na zajęciach, nauczyciel nie ma obowiązku odpracowywać nieodbytych zajęć.

 • Nauczyciel prowadzący ma obowiązek odpracowania wcześniej odwołanych zajęć (przez rodzica/opiekuna prawnego ucznia jak i przez nauczyciela) w terminie dwóch tygodni od przełożonych zajęć. Rodzic/opiekun prawny ma obowiązek ustalić w ciągu dwóch tygodni z nauczycielem dogodny termin dla obu stron.

 • W przypadku zajęć grupowych, uczeń ma możliwość odpracowania zajęć w innej grupie

 • Istnieje możliwość przedłużania stałych zajęć w celu nadrobienia nieobecności ucznia.

 • Termin zajęć z muzykoterapii ustala nauczyciel prowadzący.

4. Terminy i godziny zajęć grupowych:

 • Terminy zajęć grupowych ustala nauczyciel prowadzący.

 • O zmianie terminu decyduje nauczyciel prowadzący przy zgodzie większości rodziców.

 • Zajęcia umuzykalniające podzielone są na 4 grupy: I grupa- dzieci w wieku od 0-1,5 roku, II grupa- 1,5 roku do 3 lat, III grupa- dzieci od 3- 5 lat, IV grupa- dzieci od 5- 6 lat.

5. Zajęcia w Muzycznym Centrum Innowacyjnym odbywają się:

  • Od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 20:00.

  • W soboty zajęcia dodatkowe oraz zajęcia przełożone z innego terminu.

 1. Koncerty, popisy, spotkania muzyczne:

 • Popisy uczniów odbywają się w ustalonych wcześniej przez Dyrektora MCI terminach,

 • Koncerty odbywają się w związku z odpowiednimi okazjami (m.in. koncert Kolęd, koncerty z okazji Dnia Babci i Dziadka, Matki i Ojca, Dnia Dziecka, rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego);

 • Uczeń ma obowiązek uczęszczania na ustalone wcześniej próby przed danym koncertem lub popisem.

 • W razie gdy uczeń bierze udział w koncercie (gra na instrumencie) i próby są w czasie lekcji ucznia, nauczyciel nie ma obowiązku odpracowywania tych zajęć.

 • Spotkania (warsztaty) muzyczne odbywają się w ferie zimowe i wakacje.

 1. Zakończenie cyklu w Muzycznym Centrum Innowacyjnym:

 • Podjęcie decyzji ukończenia nauki przez nauczyciela prowadzącego i rodzica. Jeżeli istnieje potrzeba dalszej edukacji w Muzycznym Centrum Innowacyjnym, uczeń może kontynuować naukę w Centrum.

 • Uczeń Muzycznego Centrum Innowacyjnego otrzymuje dyplom ukończenia nauki

 1. OPŁATY

  1. Rodzaj zajęć:

MIESIĘCZNY CENNIK ZAJĘĆ

RODZAJ ZAJĘĆ

CZAS TRWANIA ZAJĘĆ

CENA

Umuzykalniające

4×35 min

80,00 zł

Instrumentalne/
indywidualne

4×45 min

250,00 zl

Muzykoterapia/indywidualne

4x45min

250,00 zł

  1. Zniżki przysługują:

 • rodzeństwu, rodzicowi z dzieckiem, małżeństwu uczącemu się w MCI – 5%;

 • uczęszczanie na dwa i więcej zajęć- 5%

  1. Terminy opłat:

 • Rodzic lub osoba podpisująca umowę zobowiązana jest uiszczać opłatę do 10 dnia bieżącego miesiąca (np. za miesiąc wrzesień wpłatę za zajęcia należy uiścić do 10. września). Jeżeli osoba nie wywiązuje się z obowiązku terminowej wpłaty, nauczyciel prowadzący ma prawo odwołać zajęcia.

 •  W  przypadku nieterminowego wnoszenia opłat naliczane są odsetki w wysokości 5 zł za każdy dzień zwłoki (odsetki wpłacane są na konto MCI).

 1. INFORMACJE DODATKOWE

  1. Przed przystąpieniem na zajęcia rodzic/opiekun prawny ma obowiązek zapoznać się z regulaminem placówki oraz podpisać umowę z dyrektorem Muzycznego Centrum Innowacyjnego.

  2. W razie rezygnacji z zajęć w Muzycznym Centrum Innowacyjnym, rodzic lub prawny opiekun ma obowiązek poinformować dyrektora placówki na miesiąc przed wypisem elektronicznie: biuro@muzycznecentrum.com.pl lub w formie pisemnej.

  3. Rodzic/opiekun prawny wyraża zgodę na nieodwołalne i nieodpłatne prawa wielokrotnego wykorzystywania zdjęć i filmów z wizerunkiem swoim i swojego dziecka, uczestniczącego w zajęciach
   lub koncertach Muzycznego Centrum Innowacyjnego bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania.

  4. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć wyłącznie w celu informacji i promocji placówki.

  5. Rodzic/opiekun prawny wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka.

  6. Na terenie Centrum uczniów obowiązuje obuwie zmienne.

  7. Za wszystkie zniszczenia materialne z winy ucznia odpowiedzialność ponosi rodzic lub prawny opiekun.

 1. KONTAKT

Muzyczne Centrum Innowacyjne Joanna Leśniak-Jeż

ul. Matejki 25

46-300 Olesno

tel. 691 538 406

www.muzycznecentrum.com.pl

biuro@muzycznecentrum.com.pl